.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


субота, 14. новембар 2009.

JEDANAEST PRAVILA KYOKUSHINA – ZAYU NO MEI JUICHI KAJO
Zayu no Mei Juichi Kajo (Jedanaset pravila) kao i Dojo kun (Zakletva Dojo-u) predstavljaju osnove filozofsko etičkih principa Kyokushinkai karatea koje je napisao Sosai Masutatsu Oyama u želji da ih u razumljivoj formi prenese svojim sledbenicima. Veliki uticaj na njihovo stvaranje imalo je Oyamino druženje sa piscem Eiji Yoshikawom kao i knjiga “Mijamoto Musashi” koju je Yoshikawa napisao. Knjiga govori o životu najpoznatijeg japanskog mačevaoca i osnivača Ni ten ichi ryu (škole dva mača) koji je živeo od 1583 do 1645 god. I Zayu no Mei Juichi Kajo i Dojo kun nastali su posle 1948. god. po povratku majstora Oyame iz izolacije tokom koje je usavršavao tehniku i jačao telo i duh. Sam taj period je trajao nešto kraće od tri godine i odvijao se u dve etape na planinama Minobu i Kiyozumi u oblasti Chiba. Na planinu Minobu nije slučajno pao izbor za mesto borilačkog usavršavanja u samoći. Razlog je bio taj što je baš na njoj Mijamoto Musaši razvio svoj stil mačevanja sa dva mača. Majstor Oyama je tokom boravka na planini svakodnevno provodio dvanaest sati usavršavajući svoju veštinu kroz telesne vežbe, zen meditaciju, čitanje svetih spisa i filozofskih dela. Omiljeno štivo bila mu je knjiga “Mijamoto Musashi” u kojoj je našao inspiraciju za vežbanje želeći da postigne u domenu golorukog borenja ono što je Mijamoto Musashi postigao u borenju sa mačem. Eiji Yoshikawa je posedovao izuzetno znanje o samurajima i njihovim borilačkim umećima kao i o vremenu u kojem su živeli. Preko svog dela preneo je na majstora Oyamu borilački duh starih ratnika Japana i uveo ga u Bushido – njihov osnovni kodeks moralnih načela.


Jedanaest pravila Kyokushina

1. Put borilačkih veština počinje i završava se učtivošću. Prema tome, budi na pravi način i iskreno učtiv u svakom trenutku.

2. Slediti put borilačkih veština je kao penjanje uz liticu – nastavite prema gore bez odmora. To zahteva apsolutnu i nepokolebljivu posvećenost datom zadatku.

3. Teži da ostvariš inicijativu u svim stvarima, sve vreme se čuvajući sebičnosti, mržnje ili nepromišljenosti.

4. Čak i u borilačkim veštinama, mesto novca ne može biti ignorisano. Ipak treba biti oprezan kako ne bi nikada postao zavisan od njega.

5. Put borilačkih veština je zasnovan na stavu. Nastoj da održiš ispravan stav u svakom trenutku.

6. Put borilačkih veština počinje sa hiljadu dana, a biva savladan posle deset hiljada dana treniranja.

7. U borilačkim veštinama samoposmatranje stvara mudrost. Uvek posmatraj razmatranje sopstvenih aktivnosti kao mogućnost napretka.

8. Priroda i svrha puta borilačkih veština je univerzalna. Sve sebične želje treba da izgore u pretoploj vatri teškog treninga.

9. Borilačke veštine počinju u jednoj tačci i završavaju se u krugu. Glavne smernice proizilaze iz tog principa.

10. Prava suština puta borilačkih veština se može ostvariti samo kroz iskustvo. Znajući ovo, nauči da se nikada ne plašiš njegovih zahteva.

11. Uvek pamti: U borilačkim veštinama nagrade samouverenog i hrabrog srca su zaista obilne.


Tokom vežbanja Kyokushina nesmemo zaboraviti ova pravila. Naša obaveza je da ih iskreno usvojimo i svojim primerom prenosimo na druge.
Zayu no Mei Juichi Kajo

1. Hitotsu, bu no michi wa, rei ni hajimari rei ni owaru, yotte toko ni rei o seishi kusubeshi.

2. Futatsu, bu no michi no shinkyu wa, dangai o yoji noboru ga gotoshi, yasumu kotonaku sei susubeshi.

3. Mitsu, bu no michi ni oite wa, subete ni sente ari, shikaredomo watashi tatakanashi.

4. Yotsu, bu no michi ni oite mo kinsen wa, totoi mo no nari, shikaredomo shuchaku subekarazu.

5. Itsutsu, bu no michi wa, sugata nari nani koto ni oite mo, toko ni sugata o seishi kusubeshi.

6. Mutsu, bu no michi ni oite wa, sennichi o hatsu shintoshi, mannichi no keiko o motte kiwatosu.

7. Nanatsu, bu no michi ni okeru jiko hansei wa, toko ni rendohe no kikai nari.

8. Yatsu, bu no michi wa, taka notameni aru mo no nari, shuren ni te shishin o wasurerubeshi.

9. Kotonotsu, bu no michi ni oite wa, ten o kitoshi maru o otosu, sen wa, kore ni fuzui suru mo no nari.

10. To, bu no michi ni oite shin no gokui wa, taiken ni ari, yotte taiken o osoru bekarazu.

11. Tohitotsu, bu no michi ni oite shinrai to kansha wa, toko ni yutaka naru shukaku o eru koto o wasuru bekarazu.


The Eleven Mottos of Kyokushin

1. The Martial Way begins and ends with courtesy. Therefore, be properly and genuinely courteous at all times.

2. Following the Martial Way is like scaling a cliff - continue upwards without rest. It demands absolute and unfaltering devotion to the task at hand.

3. Strive to seize the initiative in all things, all the time guarding against actions stemming from selfish animosity or thoughtlessness.

4. Even for the Martial Artist, the place of money cannot be ignored. Yet one should be careful never to become attached to it.

5. The Martial Way is centred in posture. Strive to maintain correct posture at all times.

6. The Martial Way begins with one thousand days and is mastered after ten thousand days of training.

7. In the Martial Arts, introspection begets wisdom. Always see contemplation on your actions as an opportunity to improve.

8. The nature and purpose of the Martial Way is universal. All selfish desires should be roasted in the tempering fires of hard training.

9. The Martial Arts begin with a point and end in a circle. Straight lines stem from this principle.

10. The true essence of the Martial Way can only be realized through experience. Knowing this, learn never to fear its demands.

11. Always remember: In the Martial Arts the rewards of a confident and grateful heart are truly abundant.


SOSAI MASUTATSU OYAMA4 коментара: