.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


понедељак, 6. јун 2016.

NOVA I.K.O. PRAVILA SUĐENJA


maj 2016.


SUDIJSKA NAČELA

   Sudije na borilištu i Turnirski komitet imaju jednaka prava u odlučivanju, ali konačnu odluku donosi Vrhovni sudija. Borba je vremenski ograničena na tri minuta (eliminacione borbe na dva minuta), a  produžetak borbe (ako ga ima) na dva minuta. Kada za to smatra potrebnim, Vrhovni sudija može doneti odluku da se borba  dodatno vremenski produži. Vrhovni sudija, nakon konsultacija sa izvršnim sudijama, ima pravo da promeni, menja ili uspori raspored turnira. Vrhovni sudija može sazvati sastanak Turnirskog komiteta ako je potrebno.SLOBODNA BORBA (KUMITE)A. OSNOVNI PRINCIPI

1) Borba traje tri minuta (eliminacione borbe dva minuta), produžetak borbe (ako postoji) traje dva minuta.

2) Pobeda se dodeljuje takmičaru:

    - koji osvoji ceo poen (IPPON).
    - koji osvoji dva polu poena, što čini jedan ceo poen (2 x WAZA-ARI = AWASE IPPON).
    - koji osvoji pobedu odlukom sudija (HANTEI-GACHI).
    - čiji je protivnik diskvalifikovan (SHIKAKU) ili nije učestvovao u borbi bez opravdanog razloga (KIKEN).


B. CEO POEN (IPPON) - POBEDA

3) Takmičaru koji ne koristeći tehnike sa liste prekršaja, udarcem ruke (TSUKI), udarcem noge (GERI), udarcem lakta (HIJI UCHI), itd. obori tj. onesposobi protivnika u trajanju dužem od 3 sekunde ili izazove kod protivnika gubitak volje da se bori dodeliće se ceo poen (IPPON).

4) Takmičaru koji obori protivnika (na primer tehnikom "čiščenja" (ASHI-KAKE) ili izbijanjem noge oslonca prilikom protivnikovog izvođenja nožnog udarca mawashi-geri tako da ovaj padne leđima na pod) i odmah zati izvede precizan udarac rukom (GEDAN TSUKI) sa kontrolisanim kontaktom u stomak uz mentalnu usmerenost na izvođenje (ZANSHIN), sudije mogu dodeliti ceo poen (IPPON) na osnovu tajminga i drugih kriterijuma.

C. POLA POENA (WAZA-ARI)

5) Takmičaru koji ne koristeći tehnike sa liste prekršaja, udarcem ruke (TSUKI), udarcem noge (GERI), udarcem lakta (HIJI UCHI), itd. obori protivnika u trajanju kračem od 3 sekunde ili izazove kod protivnika gubitak volje da se bori posle čega ovaj zauzme gard spreman da nastavi borbu dodeliće se pola poena (WAZA-ARI). Slično tome, takmičaru koji udarcem ruke (TSUKI), udarcem noge (GERI), udarcem lakta (HIJI UCHI), itd. naruši ravnotežu protivniku ali ga ne obori, dodeliće se pola poena.

6) Takmičaru koji pogodi protivnika bilo kojim udarcem noge u glavu (jodan-mawashi-Geri, jodan-mae-Geri, jodan-ushiro-Geri, jodan-ushiro-mawashi-Geri, jodan-hiza-Geri, itd) ali protivnik ne padne ili ne izgubi ravnotežu, i odmah zatim kao deo kombinacije izvede precizan ne-kontaktni udarac rukom (TSUKI) uz mentalnu usmerenost na izvođenje (ZANSHIN) sudije mogu dodeliti pola poena (WAZA-ARI) na osnovu tajminga i drugih kriterijuma.

7) Takmičaru koji obori protivnika bilo kojom tehnikom uključujući CHUDAN-Geri (CHUDAN-mae-Geri, CHUDAN-ushiro-Geri, itd) i odmah zatim kao deo kombinacije izvede precizan ne-kontaktni udarac rukom (GEDAN TSUKI) uz mentalnu usmerenost na izvođenje (ZANSHIN) sudije mogu dodeliti pola poena (WAZA-ARI) na osnovu tajminga i drugih kriterijuma.

8) Takmičaru koji protivnika obori bilo kojom tehnikom, uključujući tehniku "čiščenja" (ASHI-KAKE) ili izbijanjem noge oslonca prilikom protivnikovog izvođenja nožnog udarca mawashi-geri, i odmah zatim izvede precizan udarac rukom (GEDAN TSUKI) sa kontrolisanim kontaktom uz mentalnu usmerenost na izvođenje (ZANSHIN), sudije mogu dodeliti pola poena (WAZA-ARI) na osnovu tajminga i drugih kriterijuma.

9) Takmičaru koji odmah posle izbegavanja protivnikove tehnike napada, uključujući kaiten-domawashi, protivniku koji je leđima na podu zada kao deo kombinacije kontrolisani udarac rukom (GEDAN TSUKI) u predelu stomaka uz mentalnu usmerenost na izvođenje (ZANSHIN), sudije mogu dodeliti pola poena (WAZA-ARI) na osnovu tajminga i drugih kriterijuma.

10) Takmičaru koji neposredno pošto padne na pod izvede napad udarcem noge, kao na primer keri-age (udarac nogom prema gore), sudije mogu dodeliti pola poena (WAZA-ARI) ili ceo poen (IPPON) u skladu sa tačkama 3 i 5.

11) Takmičaru koji dozvoljenim udarcem protivniku nanese povredu, uključujući manje posekotine na licu koje zahtevaju lekarsku intervenciju van borilišta posle koje se borba može nastaviti, može se dodeliti pola poena (WAZA-ARI) – prema odluci Predsednika turnira

12) Dva dodeljena polu poena čine ceo poen i pobedu (2 x WAZA-ARI = AWASE IPPON)

* Definicija obaranja protivnika (TENTO): kada bilo koji deo protivnikove ruke ili tela, osim tabana, dotakne pod kao posledica tehnike.


D. POBEDA ODLUKOM SUDIJA (HANTEI)

13) Kada ni jedan od učesnika ne osvoji ceo poen, pobeda se dodeljuje odlukom sudija.

14) Odluka o pobedi je validna kada se najmanje tri od pet sudija na borilištu izjasni da pobedi isti takmičar.

15) Kriterijumi za odlučivanje prema važnosti:
      a) Šteta naneta protivniku
      b) Koriščenje efikasnih tehnika (YUKO-DA)
      c) Broj izvedenih tehnika (TEKAZU) / Borbeni duh (KOSEI)

16) Ako takmičar ima jednu kaznu (GENTEN ICHI), a osvoji pola poena (WAZA-ARI), pola poena poništava kaznu. Ako njegov protivnik nema kaznu, niti pola poena, pobeda se dodeljuje odlukom sudija.
GENTEN ICHI = WAZA-ARI

17) Pobeda se dodeljuje odlukom sudija takmičaru čiji je protivnik disvalifilovan ili se povukao iz takmičenja.


E. PRODUŽETAK BORBE (ENCHOSEN)

18) Kada se ni za jednog od takmičara pri odlučivanju za pobednika ne izjasni tri od pet sudija, proglašava se nerešen rezultat i produžetak borbe.

19) Ako i posle dva produžetka nema pobednika, pobeda se dodeljuje takmičaru koji je 10 kg lakši od protivnika. Ako se pobednik ne može odrediti na osnovu razlike u težini, broj polomljenih dasaka na testu lomljenja (TAMESHIWARI) postaje kriterijum za dodelu pobede.
   Ako posle prvog produžetka vremena u eliminacionim borbama nema pobednika, a razlika u težini je manja od 10 kg, pristupa se drugom produžetku vremena posle koga sudije moraju da se izjasne za pobedu jednog od takmičara.

20) Ako pobednik ne može da se odredi po osnovu razlike u težini niti po broju polomljenih dasaka, pobednika određuje Vrhovni sudija na osnovu kvaliteta tehnike, borbenog duha, broja opomena i sl.
   U ovakvom slučaju moguć je i treći produžetak vremena.

21) Tačke 19 i 20 predstavljaju osnovna načela ali Vrhovni sudija i Izvršni sudija mogu izvršiti izmene ako to smatraju potrebnim.                                


F. PREKRŠAJI (HANSOKU)

22) Sledeće akcije se smatraju prekršajem:

     1. Ganmen-Ouda: Kontakt sa protivnikovim licem ili vratom rukom ili laktom u toku napada (čak i blag). Međutim, lažni šamar je dopušten.
     2. Kin-Geri ili Kinteki-heno-kogeki: Udarac u prepone.
     3. Zu-tsuki: Udarac pesnicom u glavu.
     4. Taoreta-aite-eno-kogeki: Napad na protivnika koji leži na podu (ne odnosi se na gedan-tsuki po tačkama 4 i 9)
     5. Sebone-eno-kogeki: Udarac u kičmu.       
     6. Kake: Držati protivnikov vrat ili deo tela.
     7. Tsukami: Hvat za protivnikov kimono (Dogi), ruke i noge.
     8. Kakae-komi: Držati protivnikov delo tela, na primer nogu.
     9. Ryote-deno-oshi: Guranje protivnika sa obe ruke.
   10. Renzoku-shiteno-oshi: Višestruko guranje.
   11. Osae: Držanje rukom dela protivnikovog tela, na primer ramena.
   12. Mune-wo-awase-teno-kogeki / Te-wo-awase-teno-kogeki: Gurati grudima protivnikove grudi u klinču / Sprečavati pokrete protivnikovih ruku u klinču.     
   13. Kakenige: Ponavljanje radnji kao što su pad i izlazak iz borilišta odmah nakon protivnikovog napada (bežati od protivnika, izbegavati borbu).
   14. Jogai: Iskoračiti izvan područja borilišta.
   15. Jogai-karano-kogeki: Napad izveden izvan borilišta.
   16. Napad nakon sudijske komande "YAME" (zaustavite borbu).
   17. Kansetsu-eno-kogeki: Direktan napad na zglob kolena udarnom površinom chusoku, sokuto ili kakato.
   18. sve ostale radnje koje sudije mogu smatrati kao prekršaj.

*** Oshi: Guranje jednom rukom (seiken, shotei, shuto, kote i hiji) u trajanju od jedne sekunde je dozvoljeno. Međutim, guranje vratom i licem, i guranje ramenom ili telom su prekršaji.
*** Sabaki: Skretanje protivnikove ruke ili noge udarca hvatom u trajanju od jedne sekunde je dozvoljeno.
*** Kombinacija Oshi, Sabaki i Ashi-kake u trajanju od jedne sekunde je dozvoljena.
*** Izuzeci za tamičare starosne dobi do 16 godina
       1. Oshi (guranje) je prekršaj.
       2. Sabaki (skretanje protivnikovog udarca) dopušteno samo na podlaktici.
       3. Ashi-kake / Ashi-barai (nožno "čišćenje") ne može se kombinovati sa Oshi (guranje) i Sabaki (skretanje protivnikove ruke ili noge udarca).
       4. Precizan Jodan-Geri (protivnik ne pada i ne gubi ravnotežu) i Tento (obaranje protivnika) kao kontra napad na protivnikov Chudan/Jodan-Geri, može da se oceni kao waza-ari, bez izvođenja Tsuki-a i Zanshin-a.

23) Isključujući namerno ne dozvoljeno postupanje, za prvi prekršaj dosudiće se Chui Ichi (Opomena jedan). Za drugi prekršaj dosudiće se Chui Ni (Opomena dva). Za treći prekršaj dosudiće se Genten ichi (Kazna jedan). Za četvrti prekršaj dosudiće se Genten Ni (Kazna dva), što po automatizmu povlači Shikkaku (diskvalifikacija).

G. KAZNE (GENTEN)

24) Sledeće situacije automatskim rezultiraju Kaznom jedan (Genten Ichi):

      1. Namerni prekršaj
      2. Ostale radnje koje Vrhovni sudija može smatrati nesportskim ponašanjem.


H. DISKVALIFIKACIJA (SHIKKAKU)

25) Sledeće situacije dovode do diskvalifikacije.

      1. Dve kazne (Genten Ni = Shikkaku)
      2. Nepoštovanje sudijskih komandi tokom borbe.
      3. Akcije koje se smatraju eksplicitnim nasiljem, namerno učinjen teži prekršaj i namerno loše ponašanje. Vrhovni sudija disvalifikovanom sportisti može poništiti prethodno ostvareni plasman.
     4. Kada takmičari na borilištu više od jednog minuta ne stupaju u borbu smatra se nedostatkom volje za borbom i oba takmičara se diskvalifikuju.
     5. Kašnjenje ili ne izlazak na borilište.
     6. Nošenje nepropisanog odela ili zaštitne opreme.
     7. Težina 10kg vića ili manja od navedene težine na prijavi za takmičenje.

26) SHIAI HOKI: Svako ko ne učestvuje u borbi kako je planirano bez opravdanog razloga bi će diskvalifikovan. Sledeći primeri su izuzeci:

       1. Nedostatak sposobnosti za nastavak takmičenja odlukom glavnog lekara takmičenja donetom nakon lekarskog pregleda.

       2. Nepredviđena nesreća nekome ko je blizak takmičaru (na primer član porodice i sl.) koja se dogodi neposredno pre ili tokom borbe. Dozvola za napštanje borilišta doneće se nakon konsultacije Vrhovnog sudije i Turnirskog komiteta.

Prevedeno i prilagođeno sa tekstova objavljenih na adresama:
KYOKUSHIN TAKMIČENJE
Нема коментара:

Постави коментар