.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


петак, 15. јул 2016.

I.K.O. STANDARDNO POSTUPANJE SUDIJAmaj 2016.


KUMITE

II Početak borbe

1) Sudija u borilištu poziva takmičare da stupe na borilište. Takmičari ulaze na borilište sa suprotnih strana.

2) Sudija u borilištu stoji u sredini, 3 metra od središnje linije. Sudija  izdaje takmičarima naredbe: "SHOMEN NI REI" (pozdrav naklonom prema napred), "SHUSHIN NI REI" (pozdrav naklonom prema sudiji - njemu) i "OTAGAI NI REI" (međusobni pozdrav takmičara).

3) Sudija  u borilištu komanduje "KAMAETE" (zauzmite borbeni stav). Takmičari i sudija u borilištu zauzimaju borbeni stav. Borba počinje nakon što sudija izvede gyaku tsuki (udarac zadnjom rukom) i istovremeno izda naredbu: "HAJIME" (počni).

4) Ako Karate gi (karate uniforma - kimono) oba ili jednog takmičara tokom borbe postane neuredan (izvuče se iz pojasa), sudija u borilištu će zaustaviti borbu i vratiti ih na polazne linije, leđima okrenute jedan drugom. Takmičari će tada dovesti u red karate gi.


II Tokom borbe

1) Ako tokom borbe uglovni sudija donese odluku da dodeli IPPON (ceo poen), WAZA-ARI (pola poena), CHUI (opomenu), SHIKKAKU (kaznu) ili prijavi JOGAI (izlazak van borilišta) zviždi u pištaljku i istovremeno daje znak zastavicom. Sudija u borilištu izdaje naredbu "YAME" (Stop), a takmičari zauzmu početni položaj.

2) Značenje signala zastavicom uglovnih sudija:

- IPPON (Ceo poen - pobeda) – Uglovni sudija podiže zastavicu iste boje kao što je traka koju nosi pobednik (crvenu ili belu) visoko prema gore. Zviždi glasno u trenutku podizanja.
- WAZA-ARI (pola poena) – Uglovni sudija drži zastavicu iste boje kao što je traka koju nosi takmičar koji je osvojio  waza-ari, vodoravno na stranu. Zviždi kratko i glasno istovremeno sa podizanjem zastavice.
- HANSOKU (prekršaj) – Uglovni sudija kratkim zvižducima upozorava sudiju u borilištu da se dogodio prekršaj i istovremeno maše zastavicom gore-dole u boji trake koju nosi takmičar koji je učinio prekršaj.
- JOGAI (izlazak izvan linije borilišta) – Uglovni sudija (ili sudije) koji je najbliži događaju dodiruje pod (liniju borilišta) zastavicom koja je bliža mestu izlaska bez obzira na njenu boju.  Istovremeno sa dodirivanjem poda zastavicom ugovni sudija se oglašava kratkim zviždukom.
- MITOMEZU (akcija koja se ne poentira – bez rezultata) – Uglovni sudija spušta zastavice ispred sebe i sa njima maše tako da ih ukršta. Istovremeno zviždi dugo, srednje snažno.- MIEZU (nisam video ili nisam dobro video) – Uglovni sudija ukrsti zastavice ispred lica. Ne zviždi.
- HANTEI (izjašnjavanje)
Pobeda crvenog (aka) - Uglovni sudija podigne crvenu zastavicu visoko prema gore i zviždi glasno.
Pobeda belog (Shiro) - Uglovni sudija podigne belu zastavicu visoko prema gore i zviždi glasno.
Hikiwake, Cyuritsu (nerešeno) – Uglovni sudija ukršta zastavice ispred sebe prema dole.
3) U slučaju IPPON-a, WAZA-ARI-a ili prekršaja, sudija u borilištu traži da se uglovne sudije izjasne. Objavljuje konačnu odluku za koju mora da glasa 3 ili više sudija, uključujući i njega.


III Pobeda IPPONO-m

1) Kod IPPON-a (vidi pod II) sudija u borilištu vrati takmičare na polazne pozicije, a onda donosi odluku.

2) Sudija u borilištu proverava odluke uglovnih sudija i donosi konačnu odluku na temelju tri ili više glasova, uključujući i svoj glas.


IV Pobeda odlukom (HANTEI)

1) Na znak da je isteklo vreme borbe sudija u borilištu izdaje naredbu: "YAME" (Stop) i vraća borce na njihove početne pozicije.

2) Sudija borce okrene licem prema glavnom stolu (SHOMEN) i ugovnim sudijama izda naredbu da se izjasne o pobedniku: "HANTEI O ONEGAISHIMASU. HANTEI". Uglovne sudije podižu visoko prema gore zastavicu boje koja odgovara boji takmičara za koga smatraju da je pobedio. U slučaju da uglovni sudija smatra da nema pobednika zastavice ukršta ispred sebe, prema dole. Odluka o pobedniku je validna ukoliko se tri ili više sudija (uklučujući i sudiju u borilištu) izjasni da je pobedio isti takmičar. Ako nema tri odluke za pobedu istog takmičara rezultat je nerešen.


V Prekršaji (HANSOKU)

1) U slučaju prekršaja sudija će razdvojiti takmičare i zaustaviti borbu.

2) Da bi odluka o prekršaju bila validna potrebno je da se za nju izjasni 3 ili više sudija (uključujući i sudiju u borilištu).

3) U slučaju ne namernog prekršaja takmičar može dobiti CHUI ICHI (prvo upozorenje). Drugi prekršaj sankcionisaće se sa CHUI NI (drugo upozorenje). Treči prekršaj sankcionisaće se sa GENTEN ICHI (kazna jedan). Četvrti prekršaj se sankcioniše sa GENTEN NI (kazna dva) što automatski povlaći SHIKKAKU (diskvalifikacija).

4) Sledeće akcije se smatraju prekršajem:

     1. Ganmen-Ouda: Kontakt sa protivnikovim licem ili vratom rukom ili laktom u toku napada (čak i blag). Međutim, lažni šamar je dopušten.
     2. Kin-Geri ili Kinteki-heno-kogeki: Udarac u prepone.
     3. Zu-tsuki: Udarac pesnicom u glavu.
     4. Taoreta-aite-eno-kogeki: Napad na protivnika koji leži na podu (ne odnosi se na gedan-tsuki po tačkama 4 i 9)
     5. Sebone-eno-kogeki: Udarac u kičmu.       
     6. Kake: Držati protivnikov vrat ili deo tela.
     7. Tsukami: Hvat za protivnikov kimono (Dogi), ruke i noge.
     8. Kakae-komi: Držati protivnikov delo tela, na primer nogu.
     9. Ryote-deno-oshi: Guranje protivnika sa obe ruke.
   10. Renzoku-shiteno-oshi: Višestruko guranje.
   11. Osae: Držanje rukom dela protivnikovog tela, na primer ramena.
   12. Mune-wo-awase-teno-kogeki / Te-wo-awase-teno-kogeki: Gurati grudima protivnikove grudi u klinču / Sprečavati pokrete protivnikovih ruku u klinču.     
   13. Kakenige: Ponavljanje radnji kao što su pad i izlazak iz borilišta odmah nakon protivnikovog napada (bežati od protivnika, izbegavati borbu).
   14. Jogai: Iskoračiti izvan područja borilišta.
   15. Jogai-karano-kogeki: Napad izveden izvan borilišta.
   16. Napad nakon sudijske komande "YAME" (zaustavite borbu).
   17. Kansetsu-eno-kogeki: Direktan napad na zglob kolena udarnom površinom chusoku, sokuto ili kakato.
   18. sve ostale radnje koje sudije mogu smatrati kao prekršaj.

*** Oshi: Guranje jednom rukom (seiken, shotei, shuto, kote i hiji) u trajanju od jedne sekunde je dozvoljeno. Međutim, guranje vratom i licem, i guranje ramenom ili telom su prekršaji.
*** Sabaki: Skretanje protivnikove ruke ili noge udarca hvatom u trajanju od jedne sekunde je dozvoljeno.
*** Kombinacija Oshi, Sabaki i Ashi-kake u trajanju od jedne sekunde je dozvoljena.
*** Izuzeci za tamičare starosne dobi do 16 godina
       1. Oshi (guranje) je prekršaj.
       2. Sabaki (skretanje protivnikovog udarca) dopušteno samo na podlaktici.
       3. Ashi-kake / Ashi-barai (nožno "čišćenje") ne može se kombinovati sa Oshi (guranje) i Sabaki (skretanje protivnikove ruke ili noge udarca).
       4. Precizan Jodan-Geri (protivnik ne pada i ne gubi ravnotežu) i Tento (obaranje protivnika) kao kontra napad na protivnikov Chudan/Jodan-Geri, može da se oceni kao waza-ari, bez izvođenja Tsuki-a i Zanshin-a.


VI Diskvalifikacija (SHIKKAKU)

1) Takmičar koji ostvari GENTEN NI (kazna dva) biće diskvalifikovan.

2) Sledeće situacije dovode do diskvalifikacije.

      1. Dve kazne (Genten Ni = Shikkaku)
      2. Nepoštovanje sudijskih komandi tokom borbe.
      3. Akcije koje se smatraju eksplicitnim nasiljem, namerno učinjen teži prekršaj i namerno loše ponašanje. Vrhovni sudija disvalifikovanom sportisti može poništiti prethodno ostvareni plasman.
     4. Kada takmičari na borilištu više od jednog minuta ne stupaju u borbu smatra se nedostatkom volje za borbom i oba takmičara se diskvalifikuju.
     5. Kašnjenje ili ne izlazak na borilište.
     6. Nošenje nepropisanog odela ili zaštitne opreme.
     7. Težina 10 kg vića ili manja od navedene težine na prijavi za takmičenje.


VII Završetak borbe

1) U slučaju IPPON-a ili SHIKKAKU, sudija u borilištu će odmah zaustaviti borbu, takmičare licem okrenuti prema SHOMEN-u, zatražiti odluku sudija, a nakon proglašenja pobednika izdati takmičarima naredbe: "SHOMEN NI REI" (pozdrav naklonom prema napred), "SHUSHIN NI REI" (pozdrav naklonom prema sudiji (njemu)), "OTAGAI NI REI" (međusobni pozdrav takmičara) i AKUSHU (međusobno rukovanje). Nakon međusobnog rukovnja takmičari hodom u nazad napuštaju borilište, svako sa svoje strane.

2) U slučaju da nije dosuđen IPPON ili SHIKKAKU, nakon isteka vremena sudija u borilištu zaustavlja borbu i takmičare okreće licem prema SHOMEN-u. Nakon sudijskog izjašnjavanja i proglašenja pobednika postupak je isti kao što je gore navedeno.

Prevedeno i prilagođeno sa tekstova objavljenih na adresama:
Slike su obrada sa adrese:

Нема коментара:

Постави коментар